องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนชมพู ร่วมใจกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาตำบลของเรา  กำหนดการการยื่นแบบและชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของปี ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน ของทุกปี " องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โทร.044-913215-6      
 
  วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
  วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ติดตามโครงการ "พัฒนาและเชือมภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดนครราชสีมา"
  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

 

18 ก.พ. 2564 ประกาศรับสมัครสิบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
17 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม
17 ก.พ. 2564 โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
17 ก.พ. 2564 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และเหตุด่วนสาธารณภัยผ่าน Line official Account "ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784"
17 ก.พ. 2564 เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ป...
20 ม.ค. 2564 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางปราณี เขตกลาง ไปทางถนน...
13 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถนอม หมายแก้วกลาง ไปทาง...
13 ม.ค. 2564 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนลาดยางไปทางบ้าน นางพุฒ แหวกกลา...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555