องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานเด็กแรกเกิด 23
  18 มิ.ย. 2563    คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ 23
  18 มิ.ย. 2563    คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 22
  12 มิ.ย. 2563    ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย 23
  12 มิ.ย. 2563    คู่มือการจัดทำงบประมาณ 24
  9 มิ.ย. 2563    ความหมาย 5 ส 22
  5 มิ.ย. 2563    คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25
  4 มิ.ย. 2563    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO 22
  2 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี 26
  18 พ.ค. 2563    คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNACC สำหรับ อปท. 24
  22 ม.ค. 2563    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19
  14 ม.ค. 2563    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22
  29 ต.ค. 2562    ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ดอนชมพู 22
  17 พ.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23