องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 


  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า[วันที่ 9 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 99]
 
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ตำบลต้นแบบขับขี่ปลอดภัย"[วันที่ 8 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 91]
 
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 "Moving beyond Smart Cities"[วันที่ 8 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 95]
 
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" [วันที่ 7 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 63]
 
  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [วันที่ 25 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 63]
 
  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เข้าประชุม teleconference[วันที่ 23 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 69]
 
  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ณ สระหนองนา บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [วันที่ 17 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 71]
 
  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า[วันที่ 11 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 75]
 
  วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 11 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 72]
 
  วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ [วันที่ 2 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 78]
 
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คัดเลือกแหล่งน้ำเพื่อเตรียมการปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม[วันที่ 5 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 87]
 
  วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ประชุมในการหารือแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมโรคโควิด 19[วันที่ 30 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 99]