องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 


  วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู[วันที่ 10 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 5]
 
  วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ติดตามโครงการ "พัฒนาและเชือมภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดนครราชสีมา"[วันที่ 9 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔[วันที่ 8 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 1]
 
  วันที่ 25 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู[วันที่ 25 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 20]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สูบน้ำจากเหมืองส่งน้ำ เข้าบึงมะระ ม.3[วันที่ 13 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 37]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 29 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 36]
 
  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู นำรถแบ็คโฮขุดลอกวัชพืช ณ วัดบ้านดอนชมพู[วันที่ 22 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 33]
 
  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประชุม อปพร.[วันที่ 18 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 33]
 
  ๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ[วันที่ 10 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 37]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓[วันที่ 9 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 34]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓[วันที่ 9 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 35]
 
  ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ครอบครองที่ดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ออกตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ[วันที่ 7 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 32]