องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 มิ.ย. 2562    ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) สวัสดิการสังคม 20
  11 ธ.ค. 2561    คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 17
  1 ก.ค. 2559    รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงงานบริการ 17
  1 ก.ค. 2559    ขออนุมัติปรับปรุงผังกระบวนงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 16
  15 มิ.ย. 2559    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16
  1 มิ.ย. 2559    แบบคำร้องทั่วไป 21