องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

กองคลัง


นางสาวสุคนธ์ทร   อุดมธนะทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพยุง  สมัญญา
นางนิวาริน   หนากลาง
นางธนิดา กุลพัฒน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางสาวพัทธนันท์  จีมกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ