องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
               อาชีพ
               ประชาชนในตำบลดอนชมพูส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา , เลี้ยงสัตว์ , รับจ้าง หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร
-
แห่ง
โรงแรม
-
แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
4
แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม
3
แห่ง
โรงสีขนาดเล็ก
12
แห่ง