องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

สารจากนายก อบต.

สารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 

           การจะปฏิบัติราชการให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความอดทนสูง ด้วยผู้ร่วมงานที่จะขับเคลื่อนงานนั้น ต่างแนวคิดที่หลากหลาย ต่างพื้นฐานของที่มา ระเบียบราชการที่จำกัดการตอบสนองให้กับประชาชน การตรวจสอบการทำงานของตัวแทนประชาชนที่มีค่อนข้างสูง ทำให้ขบวนการทำงานต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องเสมอ

        การที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญมากน้อย ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความสอดคล้องการทำงานของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและประชาชน ว่ามีทิศทางเดียวกันหรือไม่

 

                                

                                                                                                                      นายประเวท  ศรีทอง
                                                                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
                                                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู