องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 มิ.ย. 2563    การขอเลขที่บ้าน (N) 22
  18 มิ.ย. 2563    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N) 23
  18 มิ.ย. 2563    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N) 21
  18 มิ.ย. 2563    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N) 24
  18 มิ.ย. 2563    การแจ้งขุดดิน [N] 22
  18 มิ.ย. 2563    การแจ้งถมดิน [N] 19
  16 มิ.ย. 2563    คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน 20
  10 มี.ค. 2563    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (N) 15
  10 มี.ค. 2563    การรับชำระภาษีป้าย [N] 21
  10 มี.ค. 2563    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [N] 15
  10 มี.ค. 2563    การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (N) 23
  10 มี.ค. 2563    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (N) 22
  10 มี.ค. 2563    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 22
  18 พ.ย. 2562    การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [N] 16
  18 พ.ย. 2562    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 18
  18 พ.ย. 2562    การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [N] 21
  18 พ.ย. 2562    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [N] 22
  18 พ.ย. 2562    การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 32 (N) 20
  18 พ.ย. 2562    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [N] 19
  18 พ.ย. 2562    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [N] 16


หน้าที่ 1 [ 2 ]